Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ” άτομο το μήνα Ιούλιο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του

 Δήμο ΚομοτηνήςΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.    Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τον πίνακα
4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
5.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχουν την υγεία και την φυσική κατάσταση για την εκτέλεση καθηκόντων εργατών γενικών καθηκόντων, τεχνίτη μαραγκού, τεχνίτη θερμοϋδραυλικού
6.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κομοτηνής, (Δ/νση: Πλ.Βιζυηνού 1,69133 Κομοτηνή, τηλ: 2531352470-2531352443) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καρακώτσιος Δημήτριος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κομοτηνής.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κομοτηνής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κομοτηνής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούλιο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε...
Summary
Article Name
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κομοτηνής

Σχολιάστε