Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Πυροπροστασίας

dimarxeio-mandras

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:

  •  Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, , τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας -Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία) -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (χορηγείται από την υπηρεσία) -Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας αν υπάρχει

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, από 03/07/2015 έως και 10/07/2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-mandras.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-mandras-300x280.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Πυροπροστασίας ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει:  Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων...

Σχολιάστε