Ο Δήμος Παλαμά ανακοινώνει οτι θα προσλάβει, εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου τουλάχιστον.
2.    Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
3.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4.    Τίτλος-πιστοποιητικό σπουδών.
5.    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
6.    Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Παλαμά (Δ/νση: Β. Παπακυρίτση 4, 1ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2444350123) εντός προθεσμίας οκτώ (08) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από Παρασκευή 10.02.2017 έως και Παρασκευή 17.02.2017

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/02/dhmarxeio_palama.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/02/dhmarxeio_palama-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Παλαμά ανακοινώνει οτι θα προσλάβει, εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.    Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου τουλάχιστον. 2.    Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και...

Σχολιάστε