Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων « Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015- 2016 του Δήμου Πατρέων,

Δήμο Πατρέων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Πτυχίο ΑΕΙ, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
• Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την υποβολή της Αίτησης με τα κριτήρια επιλογής (χορηγείται από το Φορέα υλοποίησης) να καταθέτουν στον φορέα σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο
α) Βιογραφικό σημείωμα που αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π..
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι i) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή ii) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί. γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

δ) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. στ) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας ζ) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
η) Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης(μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
θ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται, ότι γνωρίζει και μπορεί να διδάξει το σύνολο των αντικειμένων ορθοσωμική, βάρη, aerobic.

κ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
λ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής(μόνο για άντρες).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων(Μαιζώνος και Βότση, ισόγειο) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την 22/12/2015 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης στις εφημερίδες και λήγει την 31/12/2015. Πληροφορίες στα τηλ 2610.342270 και 2160. 313404, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) τοπικές εφημερίδες, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων(e-patras.gr).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Δήμο-Πατρέων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Δήμο-Πατρέων-300x298.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΚΟ,Δήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων « Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015- 2016 του Δήμου Πατρέων, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ • Πτυχίο ΑΕΙ, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής...

Σχολιάστε