Ο Δήμος καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από Τετάρτη 08 Μαΐου 2019 έως Τρίτη 14 Μαΐου 2019 στο Γραφείο Προσωπικού της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά, ώρες 09:00 έως 14:00.

1. Αριθμός θέσεων
Το διοικητικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 177/2019 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς δεκαεννέα άτομα (19) και επόπτη υδρονομέων ένα άτομο (1)

2. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας ή επόπτης υδρονομέων πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Πλατανιά, να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη έχει υπερβεί το 60ο (ελλείψει αυτού έως το 65 ο).
γ. Να έχει απολυτήριο τουλάχιστον εξατάξιου Δημοτικού σχολείου.

3. Λόγοι αποκλεισμού
Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς ή επόπτες υδρονομέων:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

 

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο δημοτολόγιο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου (τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού).
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.
Δ) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Η επιλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της επιλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Με την επιλογή προσκομίζονται επιπλέον:
Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (από επίσημο έγγραφο)
Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.
5. Επιλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒΑ και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31/10/2019,.

6. Καθήκοντα Επόπτη Υδρονομέων
α. Προΐσταται των υδρονομέων, φέροντας την ευθύνη της καλής λειτουργίας του μηχανισμού της αρδεύσεως και των υπό τη δικαιοδοσία αυτών υπαγομένων αρδευτικών υδάτων.
β. Ασκεί έλεγχο στα έργα των υδρονομέων έχοντας όλες τις ευθύνες των οργάνων αυτών.

7. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση αρμοδίως παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξη των παρά των αυλάκων ή σε μικρή από αυτών απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων.
η. Η εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης της ΔΕΥΑΒΑ.

8 . Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά, στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων και σε όλες τις περιγραφόμενες Τοπικές Κοινότητες του πίνακα.

10 . Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο προσωπικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 14:00 Διεύθυνση ΔΕΥΑΒΑ Γεράνι Χανίων, Τηλέφωνο 2821084008.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/platanias.jpeghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/platanias-300x300.jpegpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΗΜΟΙ,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από Τετάρτη 08 Μαΐου 2019 έως Τρίτη 14 Μαΐου 2019 στο Γραφείο Προσωπικού της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά, ώρες 09:00 έως 14:00. 1. Αριθμός θέσεωνΤο...

Σχολιάστε