Την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα, για τον μήνα Ιούλιο 2015, κλάδου ΥΕ, συνολικά μέχρι είκοσι (20) ατόμων, για την απασχόλησή  τους σε πρόσκαιρες, εποχικές ή και κατεπείγουσες ανάγκες. Η πρόσληψη θα γίνει μετά από απόφαση του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου.

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. (παρ. 6 άρθρο 21 Ν.2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/2003).

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση), κατά τα άρθρα 8, 9 και 10 του υπαλληλικού κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/97.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα .
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  4. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  5. Εκκαθαριστικό σημείωμα.
  6. .Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ( IBAN ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Δ/νση: Πεζ. Ρήγα Φεραίου 66- Τ.Κ. 37500 Βελεστίνο Ν. Μαγνησίας, τηλ: 2425350222) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τζουβαράκου Βασιλική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή και τα δικαιολογητικά τους από την επομένη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (Δημοτικό Κατάστημα Βελεστίνου), έως και τη Δευτέρα 13-7-2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη
Την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα, για τον μήνα Ιούλιο 2015, κλάδου ΥΕ, συνολικά μέχρι είκοσι (20) ατόμων, για την απασχόλησή  τους σε πρόσκαιρες, εποχικές ή και κατεπείγουσες ανάγκες. Η πρόσληψη θα γίνει μετά από απόφαση του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι...

Σχολιάστε