Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για τη στελέχωση του με απόσπαση για τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα ή μετάταξη υπαλλήλων μονίμων ή ΙΔΑΧ από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα (άρθ. 51 Ν. 1892/1990, Α’ 101) κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού χωρίς προηγούμενη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) θέσεων ως εξής:

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

α) εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, τουλάχιστον με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και κατά προτίμηση διδακτορικού διπλώματος με ερευνητική εμπειρία σε κάποιον ή κάποιους εκ των τομέων της οικονομετρίας, των μακροοικονομικών, της δημοσιονομικής πολιτικής, των χρηματαγορών, των θεσμών ή της πολιτικής οικονομίας,

β) πέντε (5) θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο στους προαναφερόμενους γνωστικούς τομείς, ενώ θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,

γ) έξι (6) θέσεων Διοικητικού Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εκ των οποίων οι δύο θα αναλάβουν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του προέδρου και του Δ.Σ., ένας την ευθύνη του λογιστηρίου και των οικονομικών υποθέσεων κάτοχος τουλάχιστον άδειας λογιστή ή φοροτεχνικού Β’ τάξης, και ένας την διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής, ενώ θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε σχετικούς τομείς.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού θα επιλεγεί εκ των εννέα υπαλλήλων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και θα έχει τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους, να διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ή να έχει εξέχοντα ερευνητικά προσόντα στους εν λόγω τομείς. Επιπλέον πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε έναν από τους τομείς της οικονομετρίας, των μακροοικονομικών, της δημοσιονομικής πολιτικής, των χρηματαγορών, των θεσμών ή της πολιτικής οικονομίας. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος προσωπικού θα επικουρεί το Δ.Σ. στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των θεμάτων του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και τις λοιπές αποφάσεις του Δ.Σ.

Επιθυμητό πρόσθετο προσόν για όλες τις παραπάνω θέσεις είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ θα συνεκτιμηθεί α) η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και β) η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικά σε λογισμικό που υποστηρίζει τα κατά περίπτωση αντικείμενα εργασίας (στατιστική – οικονομική επεξεργασία δεδομένων, διαχείριση βάσεων δεδομένων, διοικητικά- λογιστικά θέματα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών η οποία θα αρχίζει από τις 2 Μαρτίου 2016, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αμερικής αρ 11, στο γραφείο πρωτοκόλλου ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή συνυποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Σε πρώτη φάση και με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.fΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. :

επιστολή αιτιολόγησης του ενδιαφέροντος
πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μέχρι τρεις -3- σελίδες) όπου θα αναφέρουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ή τριών προσώπων που είναι σε θέση να παράσχουν συστάσεις.

β) Σε δεύτερη φάση, οι επιλεγόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής:
αντίγραφα τίτλων σπουδών, πτυχίων γνώσης ξένης γλώσσας και αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ
αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν:

– η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών

– το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας

– ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και

– ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης/απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

Όλα τα σχετικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και πρόσθετων προσόντων τους. Οι επικρατέστεροι θα κληθούν σε συνέντευξη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται στους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό τους.

Β. Οι μετατασσόμενοι και οι αποσπασμένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου διοριζόμενου. Το προσωπικό του ΕΔΣ υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων. Οι αποδοχές των μελών του προσωπικού που προέρχονται από απόσπαση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από εκείνες που θα λάμβαναν στην οργανική τους θέση, τηρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων.

Summary
Article Name
20 μετατάξεις στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/Ελληνικό-Δημοσιονομικό-Συμβούλιο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/Ελληνικό-Δημοσιονομικό-Συμβούλιο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Προσλήψεις
Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για τη στελέχωση του με απόσπαση για τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα ή μετάταξη υπαλλήλων μονίμων ή ΙΔΑΧ από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα (άρθ. 51 Ν....

Σχολιάστε