Ο Δήμος Αλμυρού κατόπιν της υπ’ αριθ. 122/2015 απόφασης του Δ ημοτικού Συμβουλίου του ήμου Αλμυρού, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες.

Δήμο Αλμυρού

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ( παραλαβή από το Δήμο)
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αλμυρού, Σούρπης, Πτελεού και Ανάβρας, συντασσομένου κατά του άρθρου 21 παράγραφος 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, στο γραφείο του ΚΕΠ του Δήμου Αλμυρού και στον ιστοχώρο του προγράμματος « ΔΙΑΥΓΕΙΑ ».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του ήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ.επικοινωνίας 2422 350217 & 2422 350259).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ήμου, ήτοι από 7/7/2015 έως 13/7/2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Αλμυρού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Αλμυρού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Αλμυρού κατόπιν της υπ’ αριθ. 122/2015 απόφασης του Δ ημοτικού Συμβουλίου του ήμου Αλμυρού, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο για το...

Σχολιάστε