Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ύστερα από την υπ’ αριθ. 174/2015 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό – τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ (20) ατόμων για τον μήνα Ιούλιο, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του

Δήμο Δέλτα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  •  Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αδείας (όπου απαιτείται)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδί¬κη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) ή κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας- Σίνδος τηλ: 2313300503, 541 αντίστοιχα) και αρμόδιοι για την πα¬ραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Χαζαράκης Θεόκριτος και κ. Τοπάλογλου Βασιλική, κατά τις εργάσι¬μες ημέρες και ώρες από 9:00′ π.μ. έως 1:00′ μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προ¬θεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσε¬ων του Δήμου, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 3/7/2015.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δέλτα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δέλτα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ύστερα από την υπ' αριθ. 174/2015 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό - τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ (20) ατόμων για τον μήνα Ιούλιο, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί...

Σχολιάστε