Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 06/05/2016 έως και την 12/05/2016 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08.00 έως 14.00.

 Μινώα Πεδιάδας1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 58/2016 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων. Με την υπ’ αριθμ. 5041/26-04-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκαν είκοσι (20) θέσεις υδρονομέων άρδευσης οι οποίες είναι: Α. Υδρονομείς 20 άτομα
■    Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου : Έντεκα (11) υδρονομείς
■    Δ.Ε. Καστελλίου : Οκτώ (8) υδρονομείς
■    Δ.Ε. Θραψανού : Ένας (1) υδρονομέας

2.    Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε, με την υπ’ αριθμό 58/2016 απόφαση του, την αρδευτική περίοδο από 01/06/2016 έως 31/10/2016
3.    Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α.  Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β.  Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. γ.  Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4.    Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.
5.    Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου (ή πρόεδρου κοινότητας) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β) Απολυτήριου Δημοτικού Σχολείου

γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και, βάση του αρ. πρωτ. 24377/10-06-2011 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., καθότι το Αγρονομικό Συμβούλιο έχει καταργηθεί θα προσληφθούν με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου και δεν θα ορκίζονται.

7. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από το Δήμαρχο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.  Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον επόπτη Υδρονομέων και κατ’επέκταση στον άμεσα πολιτικό προϊστάμενό τους, παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

9.    Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Καστελλίου και στις επιμέρους δημοτικές ενότητες Αρκαλοχωρίου και Θραψανού.

10.    Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, από τις 06/05/2016 έως 12/05/2016 και ώρες από 08.00 π.μ. έως 14.00, Διεύθυνση : Καστέλλι Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης, Τηλ. : 2891340132 & 2891340130, Fax : 2891032197
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Μινώα-Πεδιάδας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Μινώα-Πεδιάδας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 06/05/2016 έως και την 12/05/2016 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08.00 έως 14.00.  1. Αριθμός θέσεων Το Δημοτικό Συμβούλιο με την...
Summary
Article Name
20 προσλήψεις στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Σχολιάστε