Πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Απρίλιο 2018. Ότι θα προσλάβει,...