Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 44/2018 απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ....