Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 170/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΒΝΧΩΕΝ-ΩΣΞ), η οποία επικυρώθηκε με την...