Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δέκα τριών(13) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών...