Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών, για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας...