Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αρ. 137457/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΠΜΩΡ5-ΒΩΨ) ΣΟΧ 8/2018 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, την πρόσληψη, με...