Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μεσω ΑΣΕΠ, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την...