Ανακοίνωση για την πρόσληψη με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριάντα ένα...