Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 19171/7-5-2019 πρόσκληση για σύναψη δίμηνων  συμβάσεωνεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων...