Ο ∆ήµος Μεγαρέων σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 68/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει προσωπικό µε...