Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα (έως τρεις μήνες), συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων...