Ανακοίνωση για την πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Ν. 2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (21) ατόμων, για χρονικό διάστημα απασχόλησης μέχρι επτά (7) μηνών

εφορεία αρχαιοτήτων δυτικής Αττικής

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Αλκιβιάδου 233, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Μάρκου Αικατερίνης (τηλ. Επικοινωνίας: 210-4590750).Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Υπηρεσία μας και τα καταστήματά της όπου προκηρύσσονται οι παραπάνω θέσεις και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων    Εποχικού (ΣΟΧ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/εφορεία-αρχαιοτήτων-δυτικής-Αττικής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/εφορεία-αρχαιοτήτων-δυτικής-Αττικής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Ν. 2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (21) ατόμων, για χρονικό διάστημα απασχόλησης μέχρι επτά (7) μηνών  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3...
Summary
Article Name
21 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων δυτικής Αττικής

Σχολιάστε