Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πρόσληψη με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

21 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου Κοραή 36 & Αγίου Γερασίμου, Τ.Κ. 18345 Μοσχάτο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας, υπόψη κ.κ Ιωάννη Κανακάκη & Αριστείδη Δρίκου, τηλέφωνο επικοινωνίας:213-2019621.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2019/01/Μοσχάτου-Ταύρου-1-1024x768.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2019/01/Μοσχάτου-Ταύρου-1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πρόσληψη με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. 21 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό...

Σχολιάστε