Ο ΔΟΑΠΠΕΧ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά είκοσι ενός ατόμων (21) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων ,

ΔΟΑΠΠΕΧ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν
6. Αίτηση
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
8. Βιογραφικό σημείωμα
9. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
10. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. κ. Φώτιο Γκούνη, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Χαλκίδας κ. Παναγιώτη Στέλιο και τον Αρχιμουσικό των Μουσικών Συνόλων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. κ. Πέτρο Πρόκο , η οποία θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας , Φαρμακίδου 15 , Χαλκίδα αρμόδια υπάλληλος κ. Δήμητρα Σαλεμή (22213 51164) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΠΠΕΧ και την δημοσίευση της περίληψης της Ανακοίνωσης στον Τοπικό Τύπο (δηλαδή έως την 5η Σεπτεμβρίου 2015) , αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΔΟΑΠΠΕΧ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΔΟΑΠΠΕΧ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο ΔΟΑΠΠΕΧ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά είκοσι ενός ατόμων (21) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως , για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων , ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι πρέπει...

Σχολιάστε