21 θέσεις εργασίας με συμβάσεις έργου στο δήμο Αγ.Ι.Ρέντη για τη κάλυψη αναγκών εποχικών ή παροδικών αναγκών, με πιστώσεις από ιδίου πόρους της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ

 Δήμο Νίκαιας ΡέντηΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους άρχεται από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε (2) δύο τοπικές εφημερίδες ή την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ και στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη (Π.Τσαλδάρη αρ. 10-ΝΙΚΑΙΑ) , θα έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες .
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία της ΔΗΚΕΝΙΡ -ΝΠΙΔ (οδός Κύπρου αρ. 7-Αγ.Ι.Ρέντη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα εως και Παρασκευή από 0.8:00 πμ έως και 16:00 μ.μ).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.
Μετά τη κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

ΚΑΤΑ των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ (οδός Κύπρου αρ. 7-Τ.Κ 182 33 ΡΕΝΤΗΣ) για να εξεταστεί και πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50) € που θα έχει εκδοθεί είτε μέσω εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου είτε από τη γραμματεία της ΔΗΚΕΝΙΡ (απόδειξη είσπραξης).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Δήμο-Νίκαιας-Ρέντη.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/Δήμο-Νίκαιας-Ρέντη-300x300.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
21 θέσεις εργασίας με συμβάσεις έργου στο δήμο Αγ.Ι.Ρέντη για τη κάλυψη αναγκών εποχικών ή παροδικών αναγκών, με πιστώσεις από ιδίου πόρους της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους άρχεται από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε (2) δύο τοπικές εφημερίδες ή την ανάρτησή...

Σχολιάστε