Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων εποχικού προσωπικού, ως εξής: οκτώ (8) οδηγών αυτοκινήτων-απορριμματοφόρων (ΔΕ) δέκα τριών (13) εργατών καθαριότητας (ΥΕ) είκοσι ένα (21) Σύνολο

Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Για τους Οδηγούς αυτοκινήτων-απορριμματοφόρων ΔΕ οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Γραφείο Γενικού Γραμματέα) από την Τετάρτη 15-07-2015 έως και Παρασκευή 17-07-2015 και ώρες 09:00π.μ -14:00μ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074613.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Κερατσινίου-Δραπετσώνας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Κερατσινίου-Δραπετσώνας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων εποχικού προσωπικού, ως εξής: οκτώ (8) οδηγών αυτοκινήτων-απορριμματοφόρων (ΔΕ) δέκα τριών (13) εργατών καθαριότητας (ΥΕ) είκοσι ένα (21) Σύνολο Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους...

Σχολιάστε