Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, ζητά για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, να απασχολήσει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2016 ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΙΕΚ

ΔΙΕΚ Βόλου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου (Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος) έως 01/09/2015 τις ώρες 09:00 έως 14:00. τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
4) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού
5) Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας
6) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
7) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

o Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου
o Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. o Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας
o Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.
o ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου.
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται στα γραφεία της διοίκησης της επιχείρησης Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία, στο ΔΙΕΚ Ρ. Φεραίου και Χείρωνος, καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΚΕΚΠΑ kekpa.org και του ΔΙΕΚ diek.gr

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΔΙΕΚ-Βόλου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΔΙΕΚ-Βόλου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, ζητά για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, να απασχολήσει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2016 ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΙΕΚ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι...

Σχολιάστε