Ανακοίνωση για την πρόσληψη 22 θέσεων για την κάλυψη 15 οκτάωρες βάρδιες ημερησίως κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 ως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν.4384/2016 και την υπ’ αρίθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.26995/11.4.2016 οδηγία του Υπουργείου υγείας, ως γενική προϋπόθεση για την σύναψη σχετικών συμβάσεων έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών για το διάστημα από 01.06.2016 έως 31.12.2017 για την φύλαξη του Νοσοκομείου με τις κάτωθι προϋποθέσεις

 αγιος-σαββας

Α. Προϋποθέσεις

Στην διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα (φύλακες) που πρέπει:

α) Να εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στην φύλαξη των νομικών προσώπων και υπηρεσιών.

β) Να μην συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 43 παρ.1 του Π. .60/2007 (Α’64). Ειδικά εν προκειμένω είναι απαραίτητο να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.α’ έως ι’ του ν.2518/1997 (Α’164), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.3707/2008 (Α’209) και ισχύει. Παράλληλα ο αιτών πρέπει να διαθέτει την κατά περίπτωση ισχύουσα Άδεια Εργασίας: α) Α’ Κατηγορίας της παρ.2 του άρθρου 3 του

ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 ν.3707/2008 και ισχύει, εφόσον του ανατίθενται καθήκοντα παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες των περιπτώσεων α, β\ γ\ δ\ ε, στ\ ζλ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ή β) Β’ Κατηγορίας της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 ν.3707/2008 και ισχύει, εφόσον του ανατίθενται καθήκοντα που αφορούν στις δραστηριότητες των περιπτώσεων θ\ ι και ια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.

γ) Να είχαν αναλάβει την παροχή υπηρεσίας φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, το οποίο και θα είναι η αντισυμβαλλόμενη αναθέτουσα αρχή. Η_υπηρεσία της φύλαξης δεν είναι απαραίτητο να αφορά την έδρα ή την κύρια εγκατάσταση του νομικού προσώπου, αλλά να έχει κατά το παρελθόν παρασχεθεί ή να παρέχεται σε οποιαδήποτε κτίριο ή εγκατάσταση ή μονάδα ή υπηρεσία που ανήκει ή υπάγεται στο νομικό πρόσωπο. Η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών διενεργείται αυτοτελώς για κάθε νομικό πρόσωπο.

δ) Να απασχολήθηκαν ή να απασχολούνται στην φύλαξη με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας στο νομικό πρόσωπο. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα,_που παρείχαν την υπηρεσία φύλαξης σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή κτίριο ή υπηρεσία του νομικού προσώπου: i) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, είτε ως εργαζόμενου είτε ως ατομικής επιχείρησης, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς να την απασχόληση από αυτόν προσωπικού, ή ii) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ή έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής φύλαξης σε εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας φύλαξης ήταν αυτοπρόσωπη από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό α’, β’,γ’ και δ’ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Β. Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1)    Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. και αντίστοιχη άδεια μόνιμης διαμονής αλλοδαπού Κράτους Μέλους της Ε.Ε.
2)    Αντίγραφο της απαιτούμενης Άδειας Εργασίας Α’ ή Β’ Κατηγορίας των παρ.2 και 3 του ν.2518/1997, όπως ισχύει ανάλογα με τα ειδικότερα καθήκοντα που θα προβλέπονται στην πρόσκληση.

3)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης και Πιστοποιητικό περί μη Φυγοποίνου-Φυγοδίκου από την αρμόδια κατά τόπον Εισαγγελική Αρχή.
4)    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας φύλαξης στο νομικό  πρόσωπο, ήτοι: α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης, ή β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα αυτοπρόσωπης παροχής υπηρεσιών φύλαξης όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του ή γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών φύλαξης όσο και την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησής του.

5)    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ. 60/2007, αλλά ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.α’ έως ι’ του του ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3707/2008. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται στο έντυπο της αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.

6)    (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.

7)    Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του νομικού προσώπου μέχρι την ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων και για τυχόν λεπτομέρειες που αφορούν τη σύμβαση θα ενημερωθούν από το αρμόδιο Τμήμα.

8)    Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Διοίκησης σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: i) Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (κτίριο ή υπηρεσία), ii) Ιδιώτες με την μεγαλύτερη συνολική προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης οπουδήποτε, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ως γενική εκ του νόμου προϋπόθεση iii) Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ως γενική εκ του νόμου προϋπόθεση iv) Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ως γενική εκ του νόμου προϋπόθεση.

9)    Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016 και είναι συμβάσεις αμοιβής με βάση την παρεχόμενη υπηρεσία και όχι εξαρτημένης εργασίας.
Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις του Α.Ν.1846/1951 και τις ισχύουσες διατάξεις περί υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η δε καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου (ή μίσθωσης έργου στο Δημόσιο) κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα στον Δημόσιο Τομέα. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αμοιβή τους Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Γ. Το κόστος σύναψης των συμβάσεων θα πρέπει:

α) Να βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού των φορέων, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης δηλαδή με ανώτατο μηνιαίο το ήδη υπάρχων μηνιαίο τίμημα των 31771,43 €.

β) Να καθορίζεται σε μηνιαία βάση, χρηματική αντιπαροχή για κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος φύλαξης αντίστοιχης κατηγορίας στον ίδιο φορέα, κατά το ισχύον ενιαίο μισθολόγιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εν προκειμένω εφαρμογή για την διαμόρφωση της μηνιαίας αντιπαροχής έχει ο ν.4354/2015 (Α’176) και τα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια στην διαμορφούμενη συμφωνηθείσα μηνιαία αμοιβή δεν περιλαμβάνονται και δεν παρακρατούνται οι εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες και υπολογίζονται ως ποσοστό (ανάλογα με το πακέτο κάλυψης) επιπλέον στο ανωτέρω ποσό.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΓΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», μέχρι και την Δευτέρα 30-5-2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/αγιος-σαββας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/αγιος-σαββας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη 22 θέσεων για την κάλυψη 15 οκτάωρες βάρδιες ημερησίως κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 ως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν.4384/2016 και την υπ' αρίθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.26995/11.4.2016 οδηγία του Υπουργείου υγείας, ως γενική προϋπόθεση για την σύναψη σχετικών συμβάσεων έργου ή μίσθωσης...
Summary
Article Name
22 προσλήψεις στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας

Σχολιάστε