Ανακοίνωση για την πρόσληψη έως είκοσι τριών (23) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2017-2018

πως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων ,

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 7
ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 3
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1
ΒΑΡΗ 3
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1
ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2
ΣΥΝΟΛΟ 23

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: α . τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και β. ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κλπ.).

4. Φωτοτυπία: Πτυχίου Φυσικής Αγωγής στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία ( δύο όψεων) της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος/η.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία & ώρες απασχόλησης ανά μήνα όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και δέκα (10) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ,στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης , οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α Πεύκη (γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πεύκης) , τηλ. 210-6140612. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 13 .00 μ.μ.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Η παρούσα προκήρυξη/ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. ( οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 15 Α Πεύκη), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Α.Π.: www.peap.gr.

Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του Ν. Αττικής.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Λυκόβρυση-Πεύκη.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Λυκόβρυση-Πεύκη-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη έως είκοσι τριών (23) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2017-2018 πως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και...

Σχολιάστε