Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο,

ergasiaka23

 • 4 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (Γ΄κατηγορίας)
 • 3 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (Γ΄κατηγορίας) µε κάρτα ψηφ. ταχογράφου
 • 1 ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου(Γερανοφόρου-Καλαθοφόρου) (Γ΄οµάδας, τάξης ∆΄)
 • 1 ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου (Β΄οµάδας, τάξης Γ΄)
 • 1 ∆Ε Ηλεκτρολόγοι ΣΤ΄ ειδικότητας (ηλεκτροτεχνίτης)
 • 1 ∆Ε Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα
 • 4 ΥΕ Εργατών–Οδοκαθαριστών
 • 8 ΥΕ Εργατών–συνοδοί απορριµµατοφόρου

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. Φωτοαντίγραφα των ζητούμενων επαγγελματικών αδειών.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα υπέρβασης δίμηνης απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.
 6. Πιστοποιητικό Οικ/κής Κατάστασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης ( Λ. Κουντουριώτη 80, τηλ 2831341205) και αρμόδια για την παραλαβή και για περισσότερες πληροφορίες είναι η κ. Μαρινάκη Αργυρή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

Ανακοίνωση

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka23.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka23-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, 4 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (Γ΄κατηγορίας) 3 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (Γ΄κατηγορίας) µε κάρτα ψηφ. ταχογράφου 1 ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου(Γερανοφόρου-Καλαθοφόρου) (Γ΄οµάδας, τάξης...

Σχολιάστε