Πρόσληψη στον Δήμο Γορτυνίας: έξι (6) ατόμων οδηγών αυτοκινήτου, Δέκα τεσσάρων (14) ατόμων ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων και τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ Πυροφυλάκων για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας του Δήμου (αντιπυρική περίοδος) έτους 2015 με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τρεις μήνες η διάρκεια των οποίας δεν μπορεί να υπερβανει την 31η Οκτωβρίου 2015

dimos-gortynias

Ειδικά τυπικά προσόντα
Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμ ας εκπαίδευσης ή ττρωτοβάθμ ας εκπαίδευσης. Εν έλλειψη των ανωτέρω ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας και οποιασδήποτε τίτλος εκπαίδευσης.
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων (14)
Δεν απαιτούνται τυπι κά προσόντα
ΥΕ Πυροφυλάκων τέσσερα (4) Δεν απαι τούνται τυπι κά προσόντα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. – Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. – Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. – Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
4. Σε περίπτωση που υποβληθούν περι σσότερες αι τήσει ς υποψηφίων από τον αρι θμό ατόμων που ζητούνται ανά ει δι κότητα με τα ίδια προσόντα θα ληφθεί υπόψη η απόλυτη σει ρά προτεραι ότητας υποβολής της αίτησης στο Δήμο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στον Δήμο Γορτυνίας, Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού, Δημητσάνα, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσης ( δηλαδή από 18-05-2014 έως και 22-05-2014).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομι κής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών(όπου απαιτείται).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α)
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ1 υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παρεγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση β) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν απασχολήθηκε σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ της παρ. 1, του άρ. 14 , του ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός ο υποψήφιος έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακρι βή χρονι κή δι άρκει α της απασχόλησής του (έναρξη – λήξη ).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/dimos-gortynias.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/dimos-gortynias-300x298.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Πρόσληψη στον Δήμο Γορτυνίας: έξι (6) ατόμων οδηγών αυτοκινήτου, Δέκα τεσσάρων (14) ατόμων ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων και τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ Πυροφυλάκων για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας - πυρασφάλειας του Δήμου (αντιπυρική περίοδος) έτους 2015 με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τρεις μήνες η διάρκεια των οποίας δεν μπορεί να...

Σχολιάστε