Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε βάσει της υπ’ αριθμόν 67/2017 απόφασης του Δ.Σ καθώς και μετά της υπ’ αριθμ. Πρωτ 37351/07-06-2017 απόφασης έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την απασχόληση εικοσιπέντε (25) ατόμων, καλεί όσους επιθυμούν να ασχοληθούν ως ωρομίσθιοι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για το έτος 2017 και για το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου 2017 έως 20 Αυγούστου 2017 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση
2.    Βιογραφικό Σημείωμα
3.    Αντίγραφο τίτλων σπουδών – Παιδαγωγών (ΠΕ 60-70).
4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.    Αντίγραφο Α.Τ.

6.    Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται :
^ Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
^ Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
^ Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής , καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

7.    Αντίγραφο κάρτας ανεργίας
8.    Εκκαθαριστικό σημείωμα .
9.    Πιστοποιητικό υγείας.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (Εθν. Αντίστασης 56 , 3ος όροφος , Ελευθέριο-Κορδελιό. Τηλ. : 2313300337, κατά τις ώρες 09:30π.μ. – 14:00μ.μ. από   12 Ιουνίου 2017 έως 15 Ιουνίου 2017 .

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή (εφόσον φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου εντός των παραπάνω προθεσμιών με τελευταία ημερομηνία κατάθεσης την 15/06/2017).

Η παρούσα δημοσιεύεται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (www. Kordelio-evosmos.gr)

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Κορδελιού-Ευόσμου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Κορδελιού-Ευόσμου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε βάσει της υπ' αριθμόν 67/2017 απόφασης του Δ.Σ καθώς και μετά της υπ' αριθμ. Πρωτ 37351/07-06-2017 απόφασης έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την απασχόληση εικοσιπέντε (25) ατόμων, καλεί όσους επιθυμούν να ασχοληθούν ως ωρομίσθιοι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου,...

Σχολιάστε