Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως εξής:

4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (γερανοφόρου & καλαθοφόρου οχήματος)
20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
5. Φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου για την ειδικότητα που
απαιτείται.
6. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) για την ειδικότητα που
απαιτείται.
7. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος για την ειδικότητα που απαιτείται.
8. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ που να προκύπτει η
διάρκεια ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.
Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά τη λήψη της άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π στην διαδρομή
www.asep.gr/.Φορείς/Έντυπα-διαδικασίες/Διαγωνισμών φορέων/Ορισμένου χρόνου
ΣΟΧ/παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ημ. εκδ. 30.03.2017.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
(Δ/νση: Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, τηλ: 213-20.14.722, 737) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/08/Δήμο-Φιλοθέης-–-Ψυχικού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/08/Δήμο-Φιλοθέης-–-Ψυχικού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως εξής: 4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (γερανοφόρου & καλαθοφόρου οχήματος) 20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους...

Σχολιάστε