Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, η μισθοδοσία του οποίου θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες, διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 30/06/2016

ψαχνω-δουλεια

σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80, συνολικά είκοσι πέντε (25) Καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας, αναλυτικά ως εξής:

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων

 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ 04
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΟΥ 01
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 05
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ 01
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 01
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 01
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ-ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 01
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 01
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 01
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 01
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 01
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ 01
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ 01
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΛΑΟΥΤΟ, ΟΥΤΙ) 01
 • ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 01
 • ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ- ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 01
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 01
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 01

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών συμπληρωμένα έως 65 ετών, Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 210¬2777721, 210-2759768.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες και συγκεκριμένα από 22-10¬2015 έως και 02-11-2015, τις ώρες 09:00 έως 14:00.

Όσοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν., Λ. Ηρακλείου 264, 4ος όροφος την 09-11-2015. Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της ή από οριζόμενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή.

Η Ανακοίνωση να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας και στο Δήμο Νέας Ιωνίας συντασσόμενων σχετικών αποδεικτικών και ηλεκτρονικά στο site της υπηρεσίας www.opandni.gr. και στη «Διαύγεια».

Η περίληψη της Ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ψαχνω-δουλεια.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ψαχνω-δουλεια-300x300.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, η μισθοδοσία του οποίου θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες, διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και...

Σχολιάστε