Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω ΑΣΕΠ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης (για την χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. ΦΘιώτιδας ), κατά την χειμερινή περίοδο 2019.

Αναλυτικά:

ΔΕ Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5t) 2 μήνες Δέκα (10)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου – γκρέϊντερ) 2 μήνες Δύο (2)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB) 2 μήνες Δύο (2)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου) 2 μήνες Δύο (2)

ΥΕ Εργατών 2 μήνες Δέκα (10)

Προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πρέπει: α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. β) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. γ) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Δικαιολογητικά

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία) 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία) 6. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται) 7. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται) 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 9. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου (προαιρετική) 10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (προαιρετικές) 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2 – Τ.Κ. 351 32 Λαμία (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 22313 54709 & 22313 54708).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από Τρίτη 12/2/2019 έως και Παρασκευή 15/2/2019. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2019/02/perifereia-stereas-elladas-1024x768-1024x768.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2019/02/perifereia-stereas-elladas-1024x768-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας
Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω ΑΣΕΠ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης (για την χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. ΦΘιώτιδας ), κατά την χειμερινή περίοδο 2019. Αναλυτικά: ΔΕ Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5t) 2 μήνες Δέκα...

Σχολιάστε