Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης-σίτισης και φύλαξης της Οργανικής Μονάδας της Έδρας ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο» και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

21 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤ ΡΙΩΝ
2 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
3 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης µαζί µε το Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) «µε σήµανση έκδοσης ΄΄31-3-2017΄΄» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΣΤΙΑΣΗΣ–ΣΙΤΙΣΗΣ ή ΦΥΛΑΞΗΣ άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει & 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν.4461/2017) να γίνει στο κατάστηµα της Υπηρεσίας µας και στο χώρο των Ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Αγίου Νικολάου στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ε∆ΡΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ), Κ. Παλαιολόγου & Κνωσού Άγ. Νικόλαος, ΤΚ 72100 Πληροφ.: κ. Καπαράκη τηλ.: 2841343157.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της Οργανικής Μονάδας της Έδρας Αγ. Νικολάου του Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΓΝ – ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Αγίου Νικολάου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες → Έντυπα – ∆ιαδικασίες →∆ιαγωνισµών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες→ Έντυπα – ∆ιαδικασίες→ ∆ιαγωνισµών Φορέων→ Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/11/νοσοκομείο-Λασιθίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/11/νοσοκομείο-Λασιθίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης-σίτισης και φύλαξης της Οργανικής Μονάδας της Έδρας ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο» και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,...

Σχολιάστε