Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και στις Μονάδες Υγείας – Κέντρα Υγείας με τα Περιφερειακά Ιατρεία ευθύνης της, εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ιατρείων του Νομού Ηρακλείου πλην του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Τυμπακίου, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής αίτησης

 ΝοσοκομείαΗ χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης μέχρι και την 31-12-2017.
Στην διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες):

Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας , στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και υπηρεσιών καθαριότητας. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007.

Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία καθαριότητας στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, καθώς και στις Μονάδες Υγείας – Κέντρα Υγείας με τα περιφερειακά ιατρεία ευθύνης της. α) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή β) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στο οποίο είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στους παραπάνω φορείς.

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση της Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (κτίριο ή υπηρεσία).

Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 του Ν. 4368/201697(ΦΕΚ 21/Α721-2-2016), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του Ν4384/2016 και είναι συμβάσεις μίσθωσης και αμοιβής με βάση το παρεχόμενο έργο και όχι εξαρτημένης εργασίας. Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η δε καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα.

Το κόστος σύναψης σύμβασης εκάστου συμβαλλόμενου καθορίζεται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις μικτές αποδοχές, που θα ελάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας, κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν.4354/2015), λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η χρηματική αντιπαροχή διαμορφώνεται αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ημερήσιας παροχής του έργου (8ωρο ή 6ωρο ή 4ωρο). Το χρονικό πλαίσιο θα καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.
Τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αμοιβή τους Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1.    Αίτηση συμμετοχής στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
2.    Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια παραμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Διαβατήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Κράτους – Μέλους της Ε.Ε και αντίστοιχη άδεια μόνιμης διαμονής αλλοδαπού Κράτους Μέλους της Ε.Ε.

3.    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στις μονάδες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα δηλαδή:
α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος απασχόλησης,
β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα αυτοπρόσωπης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας όσο και την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησης του.

4.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ 1 του Ν 3528/2007 και του άρθρου 43 παρ 1 του Π.Δ 60/2007. Η υπεύθυνη δήλωση εμπεριέχεται στο έντυπο της αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την καθαριότητα στην διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7Ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Εσταυρωμένος – Ηράκλειο, 71500.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, (ισόγειο) καθώς και στις αντίστοιχες Μονάδες Υγείας – Κέντρα Υγείας και στην ιστοσελίδα: https://www.hc-crete.gr
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα: https://www.hc-crete.gr δηλαδή από 13-06-2016 μέχρι και την 24¬06-2016

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/νοσοκομειο-1024x683.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/νοσοκομειο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και στις Μονάδες Υγείας - Κέντρα Υγείας με τα Περιφερειακά Ιατρεία ευθύνης της, εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ιατρείων του Νομού Ηρακλείου πλην του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Τυμπακίου, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,...
Summary
Article Name
28 προσλήψεις στην 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Σχολιάστε