Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους με συνολικά είκοσι οχτώ (28) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Νομού Αττικής,

Δήμου Ζωγράφου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με συνημμένα :
1)    Αντίγραφα των απαιτούμενων τίτλου σπουδών όπως αυτοί αναφέρονται. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
2)    Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3)    Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την πιστότητα των αναγραφόμενων σε αυτό.
4)    Βεβαιώσεις από διδακτική προϋπηρεσία ιδίου αντικειμένου.
5)    Βεβαιώσεις σπουδών όπου απαιτούνται.
6)    Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Γίνονται δεκτά έντυπα (κατάλογοι, προγράμματα, αποκόμματα, εφημερίδων, βιβλία, κλπ), απλά φωτοαντίγραφα έντυπου υλικού και βεβαιώσεις με τη σφραγίδα του αρμόδιου φορέα, όπου αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και το είδος της δράσης του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας την ειδικότητα τους, τον κωδικό θέσης της ανακοίνωσης καθώς και όλα τα αιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 Ζωγράφου 2ος όροφος, Τ.Κ. 15772 Δήμου Ζωγράφου Αττικής, απευθύνοντάς την στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Παναγιώτας Τούλια ή κου Δημήτρη Γιώτα.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση. Τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες 210-7788916 & 210-7472060.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμου-Ζωγράφου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμου-Ζωγράφου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΠροκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους με συνολικά είκοσι οχτώ (28) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Νομού Αττικής, Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με...

Σχολιάστε