Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του ΓΝ Χαλκίδας,

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας (Γαζέπη 48 Χαλκίδα), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣθΧ)» με σήμανση έκδοσης «31/03/2017» ‘για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)”] έχει γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας , στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαλκιδέων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΩΜΔ46907Θ-ΞΧΔ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/07/νοσοκομείο-Χαλκίδας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/07/νοσοκομείο-Χαλκίδας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του ΓΝ Χαλκίδας, Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας (Γαζέπη 48 Χαλκίδα), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)...

Σχολιάστε