292 θέσεων ευθύνης εκ των οποίων, 1 θέση Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της ΕΑΣ, 46 θέσεις Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών, 7 θέσεις Υποδιευθυντριών/ντών Ειδικών Υπηρεσιών, 8 θέσεις Διευθυντριών/ντών ΚΥ ΜΟΔ, 210 θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών, και 20 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων ΚΥ ΜΟΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Η πλήρωση 292 θέσεων ευθύνης εκ των οποίων, 1 θέση Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της ΕΑΣ, 46 θέσεις Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών, 7 θέσεις Υποδιευθυντριών/ντών Ειδικών Υπηρεσιών, 8 θέσεις Διευθυντριών/ντών ΚΥ ΜΟΔ, 210 θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών, και 20 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων ΚΥ ΜΟΔ, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ»

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το αντικείμενο εργασίας της κάθε θέσης ευθύνης ορίζεται στις ΚΥΑ Σύστασης και Διάρθρωσης των Υπηρεσιών, στα εγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι:

α) με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. της ΜΟΔ Α.Ε. και το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.
β) στους οποίους δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα, ανώτερη του προστίμου τεσσάρων (4) μηνών.
Εφόσον κάποιο από τα κωλύματα αυτά διαπιστωθεί εκ των υστέρων, η/ο υποψήφια/ος αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας και κάθε τυχόν εκδοθείσα σχετική πράξη παύει να ισχύει αυτοδίκαια.

γ) που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυμα επιλογής των σημείων α και β δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Γ.1. Αίτηση Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα υποβάλλουν αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς αίτηση υποψηφιότητας προς τη ΜΟΔ ΑΕ, η οποία περιλαμβάνει:

α. τυποποιημένο δελτίο υποψηφιότητας συμπληρωμένο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) β. τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). γ. υπεύθυνη δήλωση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) δ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση υποψηφιότητας της/του υποψήφιας/ου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υποψήφιας/ου.

Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κάθε υποψήφια/ος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις (3) θέσεις ευθύνης, οι οποίες δηλώνονται με σειρά προτίμησης.

Η προκηρυξη Θέσεις εργασίας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/03/new-mod-image1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2018/03/new-mod-image1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προσλήψεις
292 θέσεων ευθύνης εκ των οποίων, 1 θέση Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της ΕΑΣ, 46 θέσεις Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών, 7 θέσεις Υποδιευθυντριών/ντών Ειδικών Υπηρεσιών, 8 θέσεις Διευθυντριών/ντών ΚΥ ΜΟΔ, 210 θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών, και 20 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων ΚΥ ΜΟΔ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Η πλήρωση 292 θέσεων ευθύνης εκ των οποίων, 1...

Σχολιάστε