Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος, μαζί με την αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ.ΙΚΑ του υποψηφίου, υποβάλλει:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα 1) κατά το άρθρο 14 παρ.2 του Ν. 2190/1994 και το άρθρο 20 παρ.4 του Ν. 2738/1999 και ειδικότερα ότι δεν έχει απασχοληθεί το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από το τέλος της νέας απασχόλησης (νέας σύμβασης) δυνάμει της παρούσας ανακοίνωσης της ΠΑΜΘ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) (θα δοθεί από την Υπηρεσία).
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (αν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένος).
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας οδήγησης, καθώς και τα λοιπά τυχόν απαιτούμενα τυπικά προσόντα (ως ανωτέρω εκτίθενται).
 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας χειρισμού του μηχανήματος έργου.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία).
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 8. στην Περιφέρεια ΑΜΘ για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. β) στην ΠΑΜΘ για άλλες ανάγκες ή σε οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 3812/2009 (που τροποποίησε το άρθρο 14 του 2190/1994), είτε για ανάγκες έως δύο (2) μηνών είτε μεγαλύτερης διάρκειας, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ πλήρους απασχόλησης [δεν λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), και με καθεστώς μερικής απασχόλησης (Ν.3250/2004 ΦΕΚ 124/Α’/07-07-2004)], πάνω από έξι (6) μήνες εντός του ανωτέρω δωδεκαμήνου,2) κατά τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004, και ειδικότερα ότι α) δεν έχει συνάψει με την ΠΑΜΘ διαδοχικές συμβάσεις εργασίας (και όχι άνω των τριών ) , με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους, που να μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών
 9. δεν έχει συμπληρώσει εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης μετά τις 01/01/2011 στην ΠΑΜΘ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συναφθείσες διαδοχικά στις οποίες να μεσολαβεί διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών, (συμπεριλαμβανομένων και διμήνων, μερικής απασχόλησης και ΚΟΧ, εξαιρουμένων μόνο των ΣΜΕ), με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους, ή αν έχει απασχοληθεί, τους φορείς, το είδος της σύμβασης και των αναγκών και τη διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) (θα δοθεί από την Υπηρεσία).
 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 φυσικής καταλληλότητας (θα δοθεί από την Υπηρεσία).
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη απόλυσης από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 9 του Ν. 3528/2007) (θα δοθεί από την Υπηρεσία).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ήτοι από 10/06/2015 έως και 16/06/2015 κατά τις εργάσιμες ώρες, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Γραμματείας, Διοικητήριο (1ος όροφος, γραφείο 117 ), 691 00 Κομοτηνή, (τηλ. επικοινωνίας 25313 50170 και 25313 50197).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση για την έκδοση της παρούσας προκήρυξης μαζί με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες του ν. Ροδόπης και ολόκληρη η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (www.pamth.gov.gr) και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (www.perodopis.eu) και στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Περιφερειακής-Ενότητας-Ροδόπης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Περιφερειακής-Ενότητας-Ροδόπης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο υποψήφιος, μαζί με την αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα...

Σχολιάστε