Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους -Μυκηνών, που εδρεύει στο Άργος

dimos_argous_mukhnwn

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών [ Π.. 23/2000].
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση κ.λ.π.]

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αργους – Μυκηνών στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής δικαιολογητικά:

  • τίτλο σπουδών
  • άδεια ναυαγοσώστη
  • ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της
  • αστυνομικής ταυτότητας
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/ 1986,

στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και τηνακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης [ έναρξη και λήξη].
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο Αργους-Μυκηνών, στο τηλέφωνο 2751-3-60043,2751360071[ κ. Σαλεσιώτου Ιωάννα ή κ. Θεοδωροπούλου Μαρίνα ]

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimos_argous_mukhnwn.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimos_argous_mukhnwn-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους -Μυκηνών, που εδρεύει στο Άργος Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών . Να έχουν την υγεία και την φυσική...

Σχολιάστε