Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού, τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Κοινωνικού Μαγειρείου,

 Δήμο Αγίας ΠαρασκευήςΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Δικαιολογητικά Σπουδών.
2.    Πιστοποιητικά απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ (για την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών).
3.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α’ μέρος του κεφ. Β'(Προσόντα και Κωλύματα διορισμού)
του Ν.3584/2007.
6.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού των άρθρ. 5 & 6 του
Π.Δ.164/2004.

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες) και το είδος της σύμβασης.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: Με
πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα και με το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ με ημερομηνία σήμανσης 22-01-2016.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417. Πληροφορίες στο Τμήμα Διοίκησης -Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, κος Φράγκος Φλωρέντιος ή κα Μάνδρου Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 2132004562).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/12/2016 έως 15/12/2016 και ώρες 8.30 έως 15.30.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού, τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Κοινωνικού Μαγειρείου,  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1.    Δικαιολογητικά Σπουδών. 2.    Πιστοποιητικά απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ (για την...

Σχολιάστε