Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , τριών (3) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας, και συγκεκριμένα ως εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,

Δήμο Αγράφων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα εξής δικαιολογητικά.
1. Αίτηση του υποψήφιου
2. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3. Αντίγραφο τίτλου Σπουδών,
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ,1 του ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγράφων, Τ.Κ.36071 Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κου Λάμπρου Απόστολου και κας Τσίπρα Άννας (τηλ. επικοινωνίας:(2237351129,2237351300).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Τρίτη δέκα (21) του μηνός Ιουλίου έως την Πέμπτη τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Αγράφων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Αγράφων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , τριών (3) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας, και συγκεκριμένα ως εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών...

Σχολιάστε