Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο

dimarxio distomou

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 (Π.Δ. 23/2000).
  2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση κλπ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων και τα ακόλουθα:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Τίτλο σπουδών
  • Αδεια Ναυαγοσώστη
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι « πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται γιατους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 και ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους» και ότι « το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 14 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζομένου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών¨.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, 10ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 320 05 ΔΙΣΤΟΜΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, υπόψιν των κ.κ. Καρβούνη Μορφίας ή Μπαντούνα Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: 22673 50105 και 22673 50106) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι μέχρι και 13-07-2015

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxio-distomou.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxio-distomou-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 (Π.Δ. 23/2000). Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει...

Σχολιάστε