Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, νια την αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Δομοκού.

Δήμο Δομοκού

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι της ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 1ου μέρους του Ν.3584/2007.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα στους οποίους έχει απασχοληθεί κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(Προαιρετικά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά τα οποία θα προσμετρηθούν κατά τη κατάταξη των υποψηφίων)
1. Βεβαίωση, για απόδειξη της ανεργίας, από τον Ο.Α.Ε.Δ. (να έχει εκδοθεί, τουλάχιστον, μέσα στους προηγούμενους 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης)

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο για την περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να αποδείξει ότι είναι πολύτεκνος ή την ύπαρξη ανήλικων τέκνων – Πρέπει να έχει εκδοθεί, τουλάχιστον, μέσα στους προηγούμενους 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης)
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Βεβαίωση από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος [ΑΣΠΕ] (μόνο για την περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να αποδείξει ότι είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας – Πρέπει να έχει εκδοθεί, τουλάχιστον, μέσα στους προηγούμενους 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης )
4. Σε περίπτωση μονογονεϊκής ιδιότητας, νόμιμο πρόσφατο δικαιολογητικό, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα.
5. Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα από τις οποίες να προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1 – Δομοκός, Τ.Κ.35010, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, αρμόδιος υπάλληλος κος Παπαχρήστος Γεώργιος, (τηλ. επικοινωνίας: 2232 3 50208).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δομοκού, ήτοι από 15/8/2015 μέχρι και 19/8/2015 (ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης: 14/8/2015)

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Δομοκού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Δομοκού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, νια την αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Δομοκού. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα...

Σχολιάστε