Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικού προσωπικού τριών (3) θέσεων (Παιδαγωγών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ( 1) έτους για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Φιλιππιάδας

Δήμο Ζηρού

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία)
2) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου σπουδών.
3) Οποιαδήποτε βεβαίωση ειδίκευσης στη δημιουργική απασχόληση
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( ώστε να προκύπτει η εντοπιότητα)
5) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
6) Δελτίο ανεργίας ( ώστε να προκύπτουν οι μήνες ανεργίας)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ (Πλατεία Γεννηματά, Έναντι Αστυνομικού Τμήματος). Υπεύθυνη κ. Νεράντζη (Τηλ: 2683022093) από 21/08/2015 έως 31/ 08/2015 και ώρες 10:00 π.μ. έως 13:00μ.μ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Ομαδική αποστολή αιτήσεων ταχυδρομικώς θεωρούνται άκυρες και απορρίπτονται.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων a Διαγωνισμών Φορέων a Εποχικού (ΣΟΧ)
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),

απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι έΑνεξάρτητες και άλλες αρχές a ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων a Διαγωνισμών Φορέων a Εποχικού (ΣΟΧ).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Ζηρού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Ζηρού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικού προσωπικού τριών (3) θέσεων (Παιδαγωγών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ( 1) έτους για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Φιλιππιάδας Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία) 2) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου σπουδών. 3) Οποιαδήποτε βεβαίωση...

Σχολιάστε