Ο Δήμος Κορυδαλλού, μετά την έκδοση της αριθμ. 79/25.04.2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 38682/14069/18.05.2018 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του και ειδικότερα προτίθεται να προσλάβει τρία (3) άτομα, διαφορετικής ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, ως ακολούθως:

Τεχνίτης Υδραυλικός Δ.Ε. 1
Βοηθός Ξυλουργού Υ.Ε. 1
Βοηθός Πλακά Υ.Ε. 1

Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, καλούνται μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από Παρασκευή 22/06/2018 έως και την Παρασκευή 29/06/2018, να υποβάλλουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη 240) αίτηση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία),
2. Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται),
3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας,
4. Βεβαίωση ενσήμων από τον ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕ, κλπ), με το χαρακτηριστικό «για ΑΣΕΠ»,
5. Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης (για άγαμους) και
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, όπως προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (διατίθεται από την υπηρεσία) και

7. Υπεύθυνη Δήλωση, για κόλλημα διορισμού (διατίθεται από την υπηρεσία).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα
Προσωπικού (Γρ. Λαμπράκη 240, τηλ. 210.4990415 – 416), κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.

Η παρούσα να αναρτηθεί, με αποδεικτικό, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού http://www.korydallos.gr/—Προσλήψεις -Διορισμοί.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/dimarxeio_korydallou.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/dimarxeio_korydallou-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος Κορυδαλλού, μετά την έκδοση της αριθμ. 79/25.04.2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 38682/14069/18.05.2018 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του...

Σχολιάστε