Ανακοινώνει την πρόσληψη ΤΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους»

δημοσ λερου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση του Δήμου Λέρου περί μόνιμης κατοικίας.
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης
6. Βιογραφικό σημείωμα (προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.)
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και Β)ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιλογή – ανάρτηση πινάκων – ενστάσεις:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα του ΔΟΠΑΙΣΑΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Μετά την προέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται και καταρτίζονται οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων που αναρτώνται στο Δημοτικό Κατάστημα του ΔΟΠΑΙΣΑΠ.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο
γραφείο του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» στο Δημοτικό κτίριο Ποσειδώνιο στο Λακκί, ΤΚ: 85400, Λέρος, τηλ. επικοινωνίας : 22470 23130 , από 02/12/2015 και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, έως και 15/12/2015 , κατά τις ώρες 9.00-13.00 Η παρούσα θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λέρου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/δημοσ-λερου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/δημοσ-λερου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοινώνει την πρόσληψη ΤΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Απαραίτητα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο...

Σχολιάστε