Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) μουσικών, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών,

Δήμο Λεβαδέων.1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έως και δύο κωδικούς θέσης.
Μαζί με την αίτησή τους, πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: Α’ Υποχρεωτικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής. Στις βεβαιώσεις πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠΠΟΤ (για τα αναγνωρισμένα τμήματα).

Β’ Επικουρικά
Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις, διακρίσεις κ.λ.π.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα κατατεθούν στον Δήμο Λεβαδέων. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Διοίκησης Ανθρώπινου δυναμικού, Σοφοκλέους 15, 32100 Λιβαδειά, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που ξεκινάει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή και η κατάταξη κατά αξιολογική σειρά θα γίνει από την τριμελή επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση της Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία εφόσον κρίνει απαραίτητο μπορεί να προβεί και σε πρακτική δοκιμασία των διαγωνιζομένων.
Οι πίνακες θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λεβαδέων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους.
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και στο “Διαύγεια”.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λεβαδέων.1.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λεβαδέων.1-300x300.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) μουσικών, καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν....

Σχολιάστε